قوانین

کلیه قوانین وب سایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد ، لذا کاربران وب سایت موظف به رعایت قوانین این کشور هستند .

کاربران ملزم به بارگزاری عکس و فیلم های متناسب با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشند.

تمامی حقوق فراخوان های ارسالی توسط آموزشگاه ها ، دفاتر و … به عهده آن آموزشگاه و دفتر می باشد .

تمامی حقوق پیام های ارسالی کاربران به عهده آن کاربر و شماره تلفن همراه ثبت شده آن می باشد .

مطالب خبری منتشر شده در اخبار وب سایت از rss های خبری تامین می شود و کلیه حقوق آنها متعلق به منابع ذکر شده در پایین آن خبر است .

کاربران موظف به ورود اطلاعات صحیح از خود می باشد .

لازم به ذکر است کاربر با عضویت و یا ورود به سایت قوانین را تایید می نماید و خود را موظف میداند در آغاز هر روز قوانین را مطالعه نماید تا در صورت اضافه شدن ماده جدید ، از آن مطلع گردد .