جزئیات وبلاگ

دفتر سینمایی

فیلم «ما همه با هم هستیم»

«ماهمهباهمهستیم»

کارگردان :کمال تبریزی

بازجویی،غیرمعمولومکانیغیرمعمولتربرایبازجویی

شروعفیلمبابازجوییازمتهمیآغازمیشودکهحالتعادینداردهمهنشانههاحاکیازآناستکهفیلممسیریعادیندارد

ژانرکمدیفیلمهمراهباکادربندیها،فلشبکها،نشانوالمانهاییکهدرآنبکاررفتهمجمعهقابلقبولیبرایتماشاگرپدیدمیآوردکهتاانتهایفیلماورابدنبالخودمیکشاند.

«ماهمهباهمهستیم» ازمعدودفیلمهایژانرکمدیاستکهایناواخرساختهشدهوپیامیبههمراهدارد.

همیشهیکراهدیگریهست،عجلهنکنیدوتاملبیشتریداشتهباشید

هریکازنشانههادرجایخودکاربردمناسبیداشته

امیدوارمکهدیدناینفیلمراازدستندهید.

»دفترسینمایی«

تمام.

اشتراک گذاری

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − 5 =